Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Personeels­samenstelling

Met de personeelssamenstelling moet verantwoorde zorg worden geboden die van goed niveau is en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reëele behoefte van de individuele cliënt. De Zorgboog hecht aan de inzet van goed opgeleide medewerkers en is als grote opleidingsorganisatie partner in Zorgcampus de Peel, een samenwerkingsverband tussen vijf zorgorganisaties en twee opleidingsinstituten.

Strategische personeelsplanning

Binnen Zorgcampus de Peel werken we verder aan strategisch personeelsplanning (SPP). We bespreken de behoefte per organisatie en welke impact dit (mogelijk) heeft op een collega-organisatie. Eenzelfde scenario kan immers in het ziekenhuis een andere uitwerking hebben dan in de ouderenzorg. Aangezien we zien dat iedere organisatie behoefte heeft aan verpleegkundigen is in 2019 een tweede groep Verpleegkundigen (op zowel mbo als hbo niveau) breed, over de diverse clientgroepen, opgeleid.  Hiermee wordt het intersectoraal denken en werken bevorderd. 

Behoud van zorgmedewerkers
Om medewerkers daar te laten werken waar hun kwaliteiten het beste tot hun recht komen, heeft Zorgcampus de Peel besloten dat alle (zorg)medewerkers van de vijf zorgorganisaties als interne kandidaat worden beschouwd wanneer zij over willen stappen naar een andere deelnemende organisatie van Zorgcampus de Peel. Zo willen we bijdragen aan het behoud van medewerkers voor de zorg in de regio. In 2019 was de eerste 'dag van de mobiliteit' een succes. Medewerkers werd de mogelijkheid geboden om bij één van de deelnemende organisaties een dag(deel) mee te lopen. Dit gaf veel energie en mooie nieuwe inzichten in elkaars werk. 

Vitale medewerkers
Medewerkers en vrijwilligers maken de Zorgboog. Om onze doelen als organisatie voor wonen, welzijn en zorg voor alle generaties te behalen, zijn vitale, gemotiveerde en gezonde medewerkers en vrijwilligers uitermate belangrijk. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid staan daarom hoog op de Zorgboog-agenda. We leggen onze focus op positieve gezondheid. Vitaliteit is namelijk meer dan alleen lichamelijk welbevinden. Om ons goed te voelen, zijn én vinden we meer zaken belangrijk zoals sociale contacten en een zinvol leven. Het ‘spinnenweb' van positieve gezondheid (Machteld Huber) is een hulpmiddel om het gesprek rond vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en positieve gezondheid op gang te brengen en acties te ondernemen. Op ons intranet wordt veel informatie uitgewisseld in de groep 'vitale medewerkers' omtrent allerhande aspecten welke met gezondheid en vitaliteit te maken hebben. 

Personeelssamenstelling

Onderstaande tabel geeft inzicht in de personeelssamenstelling van de Zorgboog in 2020. Ten opzichte van 2019 is het aantal medewerkers nagenoeg gelijk gebleven. Wel is wederom een toename te zien in het aantal ondersteunende functies Zorg en welzijn (bijna 45 Fte) binnen Woonverpleging. Dit heeft te maken met de voortzetting van de aanname en inzet van  gastvrijheidsmedewerkers; een nieuwe functie ter ondersteuning en begeleiding van de cliënt om nog meer persoonsgerichte zorg te kunnen bieden die door zowel uit de Waardigheid en Trots middelen als kwaliteitsmiddelen wordt betaald.

Klik op de tabel voor een grotere weergave.

Deskundigheid voor specifieke doelgroepen
De zorg voor de psychogeriatrische cliëntengroep kent in toenemende mate ook een somatisch accent. Daarnaast onderscheiden wij binnen onze verblijfszorg een aantal specifieke doelgroepen, waaronder CVA, NAH, jong dementerenden en palliatieve zorg. In de personele samenstelling wordt hiermee rekening gehouden. In de zorg is de kwaliteit van leven van groot belang. In de personeelsbezetting vraagt dit om 24/7 aanwezigheid van breed opgeleide professionals die een combinatie van verzorgende en agogische taken kunnen verrichten en met kennis en ervaring op beide gebieden.

Personele bezeting
Op de zorgafdelingen worden voldoende verpleegkundigen ingezet om noodzakelijke verpleegkundige handelingen binnen kort tijdsbestek (<30 minuten) te kunnen uitvoeren. Daar waar nodig wordt gebruik gemaakt van expertise (verpleegkundig specialisten). Op alle afdelingen is het uitgangspunt dat er op de intensieve zorgmomenten altijd twee mensen beschikbaar zijn. De manier waarop dit is georganiseerd is afhankelijk van de lokale zorgvraag, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de manier waarop familie participeert in het zorgproces.

Flexibele inzet

De Zorgboog heeft, net zoals elke andere organisatie, te maken met uitval van werknemers, vakanties en de noodzaak om buiten het vaste team mensen in te zetten. Dit doen we in hoge mate met ons interne uitzendbureau de Flexboog, waar veel flexibel in te zetten medewerkers voor werken. Zij zijn allen voldoende geschoold en vallen onder het scholingsbeleid (inclusief sommige verplichte scholingen) van de Zorgboog.