Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

Passende, veilige zorg en ondersteuning

Indicatoren basisveiligheid

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg benoemt thema’s die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Op deze thema’s zijn indicatoren ontwikkeld met als doel het leren en verbeteren in teams op deze thema’s een impuls te geven. Er zijn drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit de zeven keuze-indicatoren.

·Update 2021: Voor 2021 heeft de Zorgboog, naast de verplichte indicatoren, gekozen voor de keuze-indicatoren: decubitus en vrijheidsbevordering. De door de Zorgboog aangeleverde data wordt door het Zorginstituut openbaar gemaakt op www.kiesbeter.nl.

Onvrijwillige zorg/Wzd

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. De kern van de wet is ‘nee, tenzij’. De zorg wordt in principe alleen op vrijwillige basis verleent: dus alleen als de cliënt instemt (bij wilsonbekwaamheid diens vertegenwoordiger) én tijdens de uitvoering van zorg geen tekenen van verzet toont. Onvrijwillige zorg mag alleen ingezet worden om (een risico op) ernstig nadeel te voorkomen en er geen minder ingrijpende alternatieven zijn om dit ernstig nadeel te bestrijden. Meer informatie over de Wzd vind u hier.

Update 2021: In 2021 is de Wzd adviescommissie van start gegaan. Zij hebben met name gewerkt aan verdere implementatie en borging van de Wzd binnen de Zorgboog. Hierbij zijn procedures, processen en werkinstructies uitgewerkt en toegelicht in scholingen aan medewerkers. De samenwerking met externe partijen is uitgewerkt en vormgegeven. En de registratie van onvrijwillige zorg is vormgegeven in het ECD.

Incidenten en calamiteiten

De Zorgboog staat voor een open werkklimaat waarin men leert van ongewenste gebeurtenissen en elkaar aanspreekt en ondersteunt. We streven naar een veilige cultuur waarin het melden van en spreken over incidenten en daarvan leren als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Naast dat het verplicht is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om veilig incidenten te melden, zijn wij voorstander van openheid en transparantie op dit gebied. Het analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten gebeurt zoveel mogelijk in het dagelijkse werk. Als bij incidenten sprake is van een (mogelijke) calamiteit, voeren we een prisma-analyse uit. Een onafhankelijk PRISMA-team onderzoekt of er inderdaad sprake is van een calamiteit en verzorgt zo nodig de melding aan de inspectie. Hun rapport omvat een analyse tot de basisoorzaken en een classificatie van deze oorzaken. De raad van bestuur formuleert in samenspraak met de verantwoordelijk directeur verbetermaatregelen. De voortgang van de verbetermaatregelen wordt periodiek met de raad van bestuur gedeeld.

Update 2021: Per 1 januari 2022 hebben we binnen de divisies Woonverpleging en Wijkzorg een nieuw MIC-proces geïmplementeerd. Het doel was om het eigenaarschap dichter bij de cliënt te organiseren. Elk zorgteam bevat nu een MIC-coördinator. Zij kunnen rapporten draaien van de MIC-meldingen in hun team(s), deze analyseren en samen met het team een verbeterplan opzetten volgens de PDCA-cyclus. Dit brengt het leren en verbeteren dichter bij de teams. Op divisie- en organisatieniveau zorgt team kwaliteit voor periodieke rapportages en analyses over de meldingen, en adviseren zij het managementteam en de raad van bestuur. De gegevens worden bovendien opgenomen in de managementinformatie en gebruikt in de beleids- & control cyclus.