Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Waardering ­cliënten en mantelzorgers

De Zorgboog heeft veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. In de gesprekken tussen medewerkers en cliënten onderling is cliënttevredenheid een belangrijk onderwerp. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. In 2020 heeft de Zorgboog een gemiddeld waarderingscijfer van een 9,0 gekregen op Zorgkaart Nederland. De waarderingen worden gemonitord en indien nodig doorgezet naar de betrokken locatie.
Op iedere locatiepagina in deze website is een link opgenomen naar de resultaten van de betreffende locatie op Zorgkaart Nederland. Alle locaties zijn te vinden op het locatieoverzicht.

Tevredenheidsonderzoeken

Eén van onze strategische ambities is het centraal stellen van de cliënt, deze is in alles het uitgangspunt. De sturing vanuit de organisatie richt zich meer en meer op het behalen van resultaten vanuit het perspectief van de klant en op het professionele gedrag van de medewerkers. De kunst is voortdurend het belang van de individuele cliënt voor ogen te blijven houden bij de keuzes die wij maken en de werkwijzen en procedures die wij hanteren.

De Zorgboog wil inzicht in de wensen, ervaringen en tevredenheid van cliënten om de zorg- en dienstverlening steeds beter af te stemmen op de cliënt en om op basis daarvan de organisatie te verbeteren en te vernieuwen. Wij voeren regelmatig onderzoek uit naar de waardering en tevredenheid van cliënten. De resultaten worden omgezet naar acties om verbeteringen door te voeren op verschillende niveaus; deze worden per team, cluster of locatie besproken. Verbetermaatregelen worden opgesteld en opgenomen in ons kwaliteitsysteem. 

Woonverpleging
Binnen de divisie Woonverpleging is in het najaar van 2020 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. In totaal hebben 343 cliënten deelgenomen aan het onderzoek. In het onderzoek is onder meer onderzocht welk deel van de cliënten de Zorgboog  aanbeveelt indien hun vrienden of familie verpleeghuiszorg nodig heeft; de zogenoemde Net Promotor Score (NPS). Wanneer cliënten een score van 8 of hoger geven op deze vraag, wordt er van uitgegaan dat zij de Zorgboog aanbevelen. De NPS score voor de Zorgboog verpleeghuiszorg bedraagt 77,8%.. Dit betekent dat 77,8% van onze cliënten de Zorgboog aanbeveelt aan familie of vrienden. Ter vergelijking, in 2018 lag deze score op 74%. 

Cliënten (en hun families) geven aan dat het personeel erg betrokken is: er is veel persoonlijke aandacht voor de bewoners, er wordt zorg geleverd die op maat is, en ook het contact tussen de zorg en de cliëntvertegenwoordigers wordt als prettig ervaren. Als ontwikkelpunt wordt met name benoemd dat krapte op de arbeidsmarkt effecten heeft op de druk op zorgmedewerkers: doordat er niet altijd genoeg vast personeel is, zijn er bijvoorbeeld wisselende gezichten doordat er invallers werkzaam zijn op de afdeling. 

Wat doen we met deze gegevens?
De gegevens zijn per locatie/afdeling ter beschikking gesteld aan de hoofden van de locaties. Deze bespreken de uitslagen met de lokale cliëntenraad, of indien deze niet aanwezig is (met name op de kleinschalige woonvormen) met de familieraad. Daar wordt verduidelijking gevraagd en in samenspraak voor twee verbeterpunten gekozen die men aan gaat pakken in het lopende jaar. De voortgang wordt ook weer besproken in de lokale overleggen. Daarnaast wordt er in tertiaalrapportages naar de directie kort verslag gedaan van de voortgang.

Wijkzorg en wijkverpleging
In het tweede kwartaal van 2020 hebben 559 cliënten van de Zorgboog deelgenomen aan een tevredenheidsonderzoek (PREM) over de wijkzorg en wijkverpleging. Er is onderzocht welk deel van de cliënten de Zorgboog zou aanbevelen indien hun vrienden of familie wijkzorg en wijkverpleging nodig heeft; de zogenoemde Net Promotor Score (NPS). Wanneer cliënten een score van 8 of hoger geven op deze vraag, wordt er van uitgegaan dat zij de Zorgboog aanbevelen. De NPS voor de Zorgboog wijkzorg en wijkverpleging bedraagt 86,6%. Dit betekent dat 86,6% van de ondervraagde cliënten de wijkzorg en wijkverpleging van de Zorgboog aanbeveelt bij vrienden en familie.

Cliënten vinden dat de zorgverleners hen goed kennen en de zorg aanpassen aan hun wensen en behoeften. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van leven van de cliënten. Het merendeel van de cliënten geeft aan de zorg graag van een vast bekende zorgmedewerker te ontvangen; dit geeft een vertrouwd en veilig gevoel doordat hij/zij bekend is met de zorgvraag en wensen van de cliënt. 

Wat doen we met deze gegevens?
Verbeterpunten uit de PREM zijn op clusterniveau gedeeld met de hoofden. De hoofden van de divisie Wijkzorg- en Wijkverpleging hebben samen met hun teams onderzocht welke verbetermaatregelen zij konden treffen. Hieruit blijkt dat er binnen de teams behoefte is aan meer detailinformatie op teamniveau om zo effectieve verbetering te kunnen realiseren binnen hun team. Ook willen we graag in de beleidscyclus elk tertiaal kunnen rapporteren op de tevredenheid. Dit wordt als leerpunt meegenomen in de uitvraag van 2021. 

Ledenraadplegingen

In samenwerking met ledenorganisatie Zorgboogextra worden regelmatig ledenraadplegingen over specifieke onderwerpen en thema's gehouden. In 2020 is een (digitale) ledenraadpleging gehouden over digitale vaardigheden en de invloed van de coronacrisis hierop. In totaal hebben 1885 leden de enquête ingevuld, dit is een respons van 21%. 63% van de respondenten was tussen de 65 en 84 jaar oud. Per vraag is bekeken of er verschillen waren per leeftijdscategorie. Opvallend is dat slechts 7,2% van de respondenten geen gebruik maakt van social media.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om invulling te geven aan het aanbod van Zorgboogextra. Er worden bijvoorbeeld sessies georganiseerd waarbij mensen kunnen leren om met Teams te werken, zodat daarna het volgen van een webinar toegankelijk wordt. Daarnaast is er tijdens de lente-activiteiten een webinar social media georganiseerd.