Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Veiligheid van zorg­ 

Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteit van zorg is uiteraard veiligheid. In dit kader heeft de Zorgboog onder meer aandacht voor persoonlijke veiligheid,  decubituspreventie, advance care planning, medicatieveiligheid en gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking. Wij zorgen ervoor dat we de risico´s kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren. Een optimale risicovermindering betekent dan ook dat wij samen met cliënten en hun naasten de verantwoordelijkheid nemen voor ‘weloverwogen risico’s’. Hiervoor gaan wij met hen in gesprek en maken wij afspraken die we vastleggen.

Gegevens over onder meer het toedienen van medicijnen, vrijheidsbeperkende maatregelen en gezondheidsrisico's (o.a. decubitus) worden systematisch verzameld en geanalyseerd. De gegevens worden opgenomen in de managementinformatie en gebruikt in de planning & control cyclus. Door middel van PDCA (plan, do, check, act) kunnen we continu leren, verbeteren en innoveren.

Cijfers

Jaarlijks levert de Zorgboog basisveiligheidsindicatoren aan. Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar en beschikbaar, onder andere op http://www.kiesbeter.nl/. Hier zijn onder meer cijfers over het gebruik van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende interventies te vinden op locatie niveau.
Over 2019 konden zorgaanbieders voor het eerst zelf een deel van de aan te leveren indicatoren kiezen. Binnen de Zorgboog is de keuze voor deze indicatoren afgestemd met de commissie medezeggenschap cliënten. 

Keuze-indicatoren ZINI

Over 2019 moesten minstens twee indicatoren gekozen worden uit een lijst van 7 ‘keuze-indicatoren’, die aangeleverd dienden te worden aan Zorginstituut Nederland. Wij hebben, in overeenstemming met de commissie medezeggenschap, voor de indicatoren ‘Middelen en maatregelen rond vrijheid’, en ‘Werken aan vrijheidsbevordering’ gekozen. Deze indicatoren sluiten goed aan bij de ontwikkelingen rondom de Wet zorg en dwang en het gedachtengoed van positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. Wij hechten veel waarde aan het terugdringen van vrijheidsbeperking en willen dat door het aanleveren van onze ontwikkelingen op deze indicatoren graag laten zien.

Aandacht voor eten en drinken

In 2019 is een nieuwe indicator basisveiligheid ontwikkeld, namelijk 'aandacht voor eten en drinken'. Binnen de Zorgboog zijn we met dit onderwerp al expliciet aan de slag; het is één van de drie beleidsfocuslijnen in 2019. We zien de maaltijd als een belangrijk instrument in het gedachtengoed van positieve gezondheid. Op het interne (verplichte) zorgsymposium in oktober en november 2019 vond een scholing 'Eten is een feestje' plaats voor al onze medewerkers. Alle teams werden tevens begeleid door een projectleider bij het opstellen van een plan van aanpak voor de verbetering van de maaltijdbeleving, waarbij de wensen van de cliënt binnen de lokale mogelijkheden worden vormgegeven.

Advanced care planning

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt preventie van acute ziekenhuisopnames genoemd als belangrijk thema. Voor het zoveel als mogelijk voorkómen van dit soort opnames, is een doorlopend gesprek met cliënt en familie nodig over de door hen gewenste en medisch gezien mogelijke zorg, ook rondom het levenseinde.

De moderne geneeskunde kan steeds meer. Deze verbeterde mogelijkheden om ziektes te genezen en levens te verlengen heeft ook een keerzijde. Sommige behandelingen zijn ingrijpend, hebben grote bijwerkingen en mogelijk schadelijke gevolgen. Dit roept vragen op als: wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender? Staan arts en cliënt stil bij de kwaliteit die het leven voor de cliënt heeft na een voorgenomen behandeling? Gaat het gesprek ook over de vraag of de cliënt zo’n behandeling nog wil en of dat realistisch is? Over wat de cliënt werkelijk belangrijk vindt en met welke zorg dit het best te bereiken is? Het zijn onderwerpen die professionals op tijd moeten bespreken met cliënten die door een ziekte of een kwetsbare situatie de dood in zicht hebben. Want zorg is alleen passend als deze aansluit bij de wens van de cliënt.

Deze onderwerpen zijn onderdeel van het behandelgesprek en de uitkomsten van deze gesprekken worden vastgelegd. Advanced care planning vind plaats binnen de divisies Woonverpleging alsook binnen de divisie Wijkzorg en wijkverpleging via OZO verbindzorg.

Medicatieveiligheid

Bij het gebruiken van medicatie kan er snel iets fout gaan. Medicijnen kunnen worden vergeten, verkeerd worden ingenomen of men kan de verkeerde medicatie slikken. Mensen die zelfstandig wonen zijn doorgaans zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van medicatie. Huisarts en apotheker letten er op dat de juiste medicatie wordt voorgeschreven en afgeleverd. Soms wordt afgesproken dat de wijkverpleegkundige de cliënt begeleidt bij medicatiegebruik of zorg draagt voor de juiste manier van toedienen.

Bij verhuizing naar een zorgorganisatie, is de organisatie verantwoordelijk voor medicatieveiligheid. In sommige gevallen kan worden afgesproken dat de cliënt (het innemen van) de medicatie zelf beheert. De Zorgboog heeft veel aandacht voor veilig medicatiegebruik. Het doel is dat het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze wordt toegediend. De Zorgboog hanteert daarvoor de landelijke richtlijnen 'Veilige principes in de medicatieketen (sector verpleging, verzorging en thuiszorg)'. Er zijn afspraken gemaakt met onder andere de apotheker, huisartsen en specialisten. Een medicatiecommissie kijkt voortdurend naar verbetermogelijkheden. Een apotheker (uit het ziekenhuis) houdt toezicht. De Zorgboog bereid zich voor om de overstap te maken naar electronische toedienregistratie als volgende stap in het bevorderen van de medicatieveiligheid. 

Werken aan vrijheidsbevordering

Met ingang van 2020 vervangt de Wet zorg en dwang gaat de Wet BOPZ. 2020 is daarbij als overgangsjaar bestempeld. De Zorgboog ziet vrijheidsbeperkende maatregelen bij mensen met dementie als een zwaar middel. Derhalve is ons beleid 'niet toepassen, tenzij'. Dit houdt in dat bij risicovol gedrag van cliënten het beleid gericht is op het voorkomen van een vrijheidsbeperkende maatregel. Als het niet anders kan, wordt zo kort mogelijk de minst ingrijpende vorm van vrijheidsbeperking ingezet. Klik hier voor meer informatie. 

Gezondheidsrisico's

Tijdens het verblijf in een van onze woonzorglocaties vinden diverse evaluatiemomenten met de betrokken zorgverleners en behandelaren plaats. Mimimaal tweemaal per jaar wordt een multidisciplinair overleg (MDO) met de cliënt (en familie) gehouden, waarvan één maal per jaar in aanwezigheid van alle betrokken behandelaren. Tijdens deze evaluatiemomenten wordt zorgvuldig gekeken naar eventuele zorgproblemen die zich kunnen voordoen. We noemen dat risicosignalering op zorgproblemen. Bij een verhoogd risico wordt het zorgprobleem opgenomen in het zorgleefplan met bijpassende acties om het probleem te voorkomen of te minimaliseren.

Zorginhoudelijke indicatoren

oede zorg is altijd maatwerk per individu. Toch is het belangrijk om in de verpleeghuiszorg het voorkomen van belangrijke zorgproblemen vast te leggen en te volgen. De specialisten ouderengeneeskunde gebruiken hiervoor een internationaal classificatiesysteem, de ICPC. Belangrijke problemen zijn ondervoeding, depressie, vallen, polyfarmacie (veel medicatiegebruik), delier, incontinentie en wondproblemen. Door deze problemen vast te leggen en de ontwikkeling daarvan te bekijken, is het mogelijk om beleid aan te passen of extra aandacht te besteden aan de het voorkomen daarvan.