Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Meten van kwaliteit

Leren en verbeteren

Gebaseerd op de visie van de Kwaliteitsraad en aansluitend bij het cliëntenperspectief hanteert de Zorgboog drie principes die voor veel mensen belangrijk zijn bij het ervaren van kwaliteit van leven:

  • autonomie
  • in verbinding staan met anderen
  • betekenisvol bezig zijn

Onze zorg moet hierop aansluiten door het versterken van de mogelijkheden en gezondheid van cliënten voor eigen regie, sociale activiteiten en persoonlijke zingeving. Goede zorg wordt daarmee afhankelijk van waarden en normen van alle betrokkenen over wat zij als kwaliteit van leven zien. Ook de context waarin zorg wordt geleverd, is van belang voor wat we samen verstaan onder goede zorg. Hier komen (meetbare) data kennis, (subjectieve) ervaringskennis en (relationele) professionele kennis samen. Ook de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging geven duidelijke kaders voor goede zorg.

Kwaliteitsmanagementsysteem

De Zorgboog biedt zorg, welzijn en ondersteuning voor alle generaties in de regio Helmond-de Peel. Om continu goede zorg voor iedereen te kunnen blijven leveren, waarborgen en verbeteren, heeft de Zorgboog een kwaliteitsmanagementsysteem, oftewel een Zorgboog Management Systeem (ZMS). Het ZMS helpt de Zorgboog om:

  • Consequent diensten te verlenen die voldoen aan de behoefte en wensen van cliënten;
  • Processen doeltreffend uit te voeren en te beheersen;
  • Kansen en risico’s in beeld te hebben en hierop te acteren;
  • Te meten en te verbeteren om de kwaliteit en veiligheid van zorg en clienttevredenheid te vergroten;
  • Met en van elkaar te leren en verbeteren;
  • Nieuwe medewerkers snel inzicht te geven in de werkwijze van de Zorgboog;
  • Te werken conform de gestelde kaders en wet- en regelgeving.

Het ZMS dient als basis en kapstok voor het leveren van de goede zorg binnen de Zorgboog. Het omvat de activiteiten in onze organisatie, en de afspraken die zijn gemaakt en is tevens een instrument voor sturing. Het uiteindelijke doel is dat het ZMS medewerkers faciliteert om te werken vanuit de bedoeling en dat het systeem samenhang creëert in de veelheid aan ontwikkelingen en initiatieven; een plek waar veel samenkomt, zodat we met elkaar goede zorg voor alle generaties in de regio kunnen bieden.

Binnen de Zorgboog stimuleren we medewerkers om te blijven leren en vernieuwen en moedigen we initiatieven vanuit professionele verantwoordelijkheid aan om de zorg beter te maken in bijvoorbeeld het verminderen van regeldruk. Dit vraagt om een regelmatige evaluatie van het ZMS. In deze initiatieven zoekt de Zorgboog tevens samenwerking met ketenpartners.

Door de inrichting van het ZMS willen we op transparante wijze inzicht geven in de kaders die de professionals en teams ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, waarbij de regie steeds meer bij de cliënt komt te liggen. Het ZMS moet voldoende ruimte en ondersteuning bieden, zodat medewerkers kunnen blijven handelen naar eigen professionele inzicht. Deze handelingsvrijheid is noodzakelijk om invulling te geven aan de wensen en behoeften van cliënten en stakeholders. 

Het ZMS omvat een aantal meetinstrumenten die (afzonderlijk en in gezamenlijkheid) een indicatie geven over of we als Zorgboog goede zorg bieden.  

Meldingen incidenten cliënten (MIC)
De Zorgboog staat voor een open werkklimaat waarin men leert van ongewenste gebeurtenissen en elkaar aanspreekt en ondersteunt. We streven naar een veilige cultuur waarin het melden van incidenten en het leren van  incidenten  als vanzelfsprekend wordt ervaren. Naast dat het verplicht is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om veilig incidenten te melden, zijn wij voorstander van openheid en transparantie op dit gebied. Door de openheid kan er geleerd worden van fouten.

De Zorgboog heeft een intern meld- en registratiesysteem melding incidenten cliënten (MIC) waardoor er inzicht ontstaat in het type incident, de aard van ontstaan en de omvang van incidenten en gevaarlijke situaties. Het registreren vindt op teamniveau plaats, evenals de analyse en het verbeteren. Daarnaast is er een organisatiebrede MIC commissie met als doelstelling het verkrijgen van een totaalbeeld van de incidenten, het signaleren van trends en het geven van adviezen en deze vertalen naar beleidsadviezen en verbeterpunten in processen. Meer concreet gaat het dan om het toetsen van de kwaliteit van zorg in de organisatie aan de hand van de analyse van geregistreerde (bijna) incidenten en (bijna) fouten in de zorg voor cliënten. Op basis hiervan doet de commissie aanbevelingen waardoor vermijdbare oorzaken die tot fouten hebben geleid in de toekomst kunnen worden voorkomen.(Zeer) ernstige incidenten worden via incidenten- of calamiteitenonderzoek verder geanalyseerd middels de Prisma-methodiek waaruit aanbevelingen komen om herhalingskans van soortgelijke incidenten te verkleinen. 

In 2020 zijn er in totaal 5.279 MIC meldingen gemeld binnen de organisatie. De meeste meldingen zijn geplaatst binnen de divisie Woonverpleging (4.066) en Wijkzorg en wijkverpleging (1.303). Medicatiefouten en valincidenten zijn de meest voorkomende typen incidenten binnen de organisatie. Ieder hoofd heeft een realtime overzicht van incidenten/MIC meldingen. Deze gebruiken zij om te bespreken in hun teams, trends te identificeren en daar waar nodig verbeteracties op in te zetten met en binnen de teams.

Meldingen incidenten medewerkers (MIM)
Het is niet te vermijden dat, ondanks preventieve maatregelen, medewerkers, leerlingen, stagiaires of vrijwilligers incidenten meemaken tijdens het werk. Daaronder vallen onder andere: prik-, bijt-, krab-, spat- of snijaccidenten, ongewenst gedrag van cliënten, arbeidsongevallen, bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties en ingrijpende of traumatische gebeurtenissen.

In 2020 zijn er 916 MIM meldingen gedaan, waarvan het merendeel afkomstig is van medewerkers die werkzaam zijn binnen de divisie Woonverpleging (769), en binnen Wijkzorg en wijkverpleging (133).

Calamiteiten
In elke organisatie doen zich bijna-incidenten, incidenten en helaas ook calamiteiten voor. Net als andere organisaties, probeert de Zorgboog in zo'n geval de schade zoveel mogelijk te beperken. In geval van een incident met een (zeer) hoog risico of ernstige calamiteit, kan de raad van bestuur, specialist ouderengeneeskunde of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een Prisma-team inschakelen. 

De Zorgboog heeft een eigen Prisma-team dat bestaat uit een zeventien interne medewerkers afkomstig uit de diverse divisies die zijn opgeleid tot calamiteitenonderzoeker. Een team van minimaal drie opgeleide medewerkers onderzoekt het incident of calamiteit volgens de Prisma-methodiek. Hun rapportage omvat een analyse tot de basisoorzaken en een classificatie van deze oorzaken. De raad van bestuur formuleert in samenspraak met de verantwoordelijk directeur hierop de verbetermaatregelen. De voortgang van de verbetermaatregelen wordt periodiek met de raad van bestuur gedeeld.

In 2020 zijn binnen de organisatie twee calamiteitenonderzoeken (incl. externe voorzitter) verricht door het prisma-team, vijf interne incidentonderzoeken en twee keten incidentonderzoeken.  In totaal zijn er drie incidenten gemeld bij de IGJ en één type andere melding. Alle onderzochte incidenten hebben plaatsgevonden binnen Woonverpleging. Op basis van de rapportage over het onderzoek, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen om dergelijke calamiteiten in de toekomst te voorkomen, worden verbetermaatregelen opgesteld en uitgevoerd. Door het bespreken van de calamiteiten en te werken aan de verbetermaatregelen, verbeteren we onze kwaliteit van zorg continu.

Waarderend auditeren
De Zorgboog heeft een intern auditteam. Dit tema voert interne audits uit op divisie- en organisatieniveau. Bekijk ook de infographic Waarderend auditeren.

In 2020 hebben enkele interne audits plaatsgevonden op het onderwerp corona en is een auditplan op het onderwerp Hygiëne ontwikkeld. Ook is gewerkt aan een herziene opzet van de toepasbaarheid en uitvoering van het interne auditsysteem binnen de divisies en op organisatie niveau. De verbeterpunten die uit de audits komen, zijn gedeeld met de proceseigenaar van het onderwerp en worden door hen opgevolgd.

Klachten
De wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Maar ook dat een organisatie leert en verbetert op basis van de klachten. Het liefst doen wij dit door direct in gesprek te gaan met de client en diegene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht. In een persoonlijk gesprek kunnen veel ongenoegens direct opgelost worden. Is dit niet mogelijk dan kunnen cliënten zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionarissen en/of de klachtencommissie. Deze beide stellen rapportages op over de aantallen en aard van de klachten. Op basis hiervan worden door de Zorgboog verbeteringen ingezet. Zie ook Complimenten of klachten.  

In 2020 ontvingen de klachtenfunctionarissen in totaal 43 klachten. Hiervan werden er drie niet naar tevredenheid opgelost en een werd er doorverwezen. 

Client Evaringen onderzoek
In 2020 zijn er zowel een PREM uitgevoerd binnen wijkzorg/wijkverpleging en een clienttevredenheidsonderzoek binnen de woonverpleging. Deze beide metingen hebben een uitgebreide rapportage opgeleverd aan de hand waarvan verbeteringen worden ingezet.

Bovenstaande zes instrumenten blijft de Zorgboog doorontwikkelen zodat er steeds meer feedback beschikbaar is over de mate waarin we erin slagen de goede dingen goed te doen. Dit omdat we als Zorgboog veel waarde hechten aan kwaliteit van zorg. 

Keurmerken en certificaten

Met een keurmerk laten we zien dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er zijn diverse keurmerken, accreditaties en certificaten voor zorg, behandeling en dienstverlening. De Zorgboog maakt hierin bewuste en specifieke keuzes. 

Qmentum-normen
Het leveren van goede en verantwoorde zorg aan onze cliënten is vanzelfsprekend binnen ons dagelijks werk. Dat ondersteunen we door deel te nemen aan het Continu Verbeterprogramma van Qualicor Europe.
 

De eerste stap, het starten met het overstapmodel door een proefassessment, is gedaan. Samen met Qualicor Europe werken wij aan het continu verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

PREZO keurmerk
Hospice de Populier heeft begin 2019 het keurmerk Prezo Hospicezorg behaald. Het keurmerk toont aan dat hospice de Populier verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar gasten. Het Prezo keurmerk is vergelijkbaar met een Michelinster in de restaurantwereld. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina van de Populier.

Brancheorganisaties

ActiZ
De Zorgboog is als organisatie aangesloten bij ActiZ, de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. ActiZ behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. De ruim 400 leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij de leden werken ruim 420.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Bo Geboortezorg
De Zorgboog is aangesloten bij Bo Geboortezorg, een brancheorganisatie voor de kraamzorgondernemers in geboortezorg. Bo staat voor faciliteren en ondersteunen van zorgondernemers bij het leveren van toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige zorg. Bo is richtinggevend als het gaat over de kwaliteit van kraamzorgorganisaties door middel van heldere toetredingscriteria voor haar leden. Leden van Bo zijn deskundige ondernemers, kennen de markt en hanteren de juiste wet- en regelgeving en hanteren governance- en gedragscodes.

Duurzaamheid
De Zorgboog is lid van de NPHF, federatie voor gezondheid. Hiermee laten we zien dat wij deel uitmaken van een beweging die duurzaamheid en de beweging van nazorg naar voorzorg hoog in het vaandel heeft. Positieve gezondheid, triple aim en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn begrippen die samenvatten waar duurzaamheid in de zorg voor staat.

Green Deal
De Zorgboog heeft in juli 2020, samen met andere zorgverleners uit de regio, haar handtekening gezet onder de zogenaamde Green Deal Zorg Helmond/De Peel. De Green Deal heeft als doel de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren. De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens. Dat geldt ook voor de Zorgboog, maar we vinden het ook belangrijk om zorg te hebben voor onze leefomgeving en zorgvuldig om te gaan met energie en het milieu. De ondertekening van de Green Deal is voor de Zorgboog dan ook een voortzetting van haar aandacht voor duurzaam ondernemen.