Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen

Leren en verbeteren­ 

In 2019 heeft de Zorgboog haar visie op zorg hernieuwd. We willen nu en in de toekomst blijven inspelen op de wensen vanuit alle generaties. Met onze integrale Visie op zorg geven we aan wat voor soort zorgorganisatie de Zorgboog is en en hoe wij onze toekomst zien. Als overkoepelend referentiekader geeft de visie richting aan ons werk de dagelijkse praktijk.

Een belangrijke uitgangspunt binnen onze organisatie is de filosofie van continu verbeteren. Cliëntgerichtheid en toekomstbestendigheid/duurzaamheid zijn daarbij belangrijke basisbegrippen. Vanaf 2020 werken wij op een kortcyclische manier aan het realiseren van onze ambities. Geen jaarplannen meer, maar een plan voor vier maanden. Geen jaarverslag meer, maar een viermaandelijkse rapportage waarin we terugkijken, bijstellen en vooruitkijken naar de volgende vier maanden. Op deze manier kunnen we sneller schakelen en komen we tot meer samenhang en focus binnen onze organisatie.

Kwaliteitsverslagen

In lijn met de besturingsfilosofie, meer zelforganisatie en eigenaarschap heeft iedere zorglocatie binnen de Zorgboog in 2019 met een eigen kwaliteitsplan gewerkt. Iedere zorglocatie heeft een eigen kwaliteitsverslag gemaakt; deze is terug te vinden op de locatiepagina van de betreffende zorglocatie. Alle locaties zijn te vinden op het locatieoverzicht.

Persoonsgerichte zorg

In de zomer van 2018 is een visie op persoonsgerichte zorg opgesteld. Dit is een thema wat in het jaarplan van de divisie Woonverpleging was opgenomen. Onder het thema 'Wij zien U!'  is een trainingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Middels het train de trainer principe zijn alle hoofden, behandelaren en 1e verpleegkundigen geschoold om hun teams hierin te coachen en begeleiden.

Opleidingen

In 2019 heeft de Zorgboog een start gemaakt met de ontwikkeling van een strategisch opleidingsplan. In dit plan, dat in 2020 wordt afgerond en uitgerold, zal onder andere aandacht zijn voor het blijven opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen, het 'anders zorgen' en de leervragen die hieruit voortkomen en het gebruik van nieuwe vormen van leren.

Er is opnieuw een gezamenlijke opleiding Verpleegkundige (niveau MBO en HBO) binnen Zorgcampus de Peel-verband gestart, waarbij de deelnemers over de diverse clientgroepen binnen de Zorgcampus, worden opgeleid. Hiermee wordt het intersectoraal denken en werken bevorderd.  Er is daarbij ingestoken op het werven van zij-instromers. In 2019 is ook gestart met een eigen opleidingsgroep verpleegkundigen, verzorgenden IG en verzorgenden C. Deze deelnemers leren binnen de beroepspraktijk van de verschillende settingen binnen de Zorgboog. Tevens wordt goed gekeken naar de inzet van Verpleegkundig specialisten om ook de krapte op de arbeidsmarkt van artsen te kunnen ondervangen. 

Binnen de divisie woonverpleging is in 2019 uitvoering gegeven aan een nieuw scholingsprogramma, met de drie scholingslijnen 'basis op orde', 'grip op gedrag' en 'kwaliteitskader'. Het programma omvat onder meer: 

•    Bijscholing Klinisch redeneren en kennis ziektebeelden; voor alle verpleegkundigen van woonverpleging, Voorbehouden- en risicovolle handelingen en de vastgestelde verplichte scholingen. 
•     Bij 'grip op gedrag’ lag de nadruk op teamscholingen (omgaan met gedragsproblematiek) en verplicht gebruik van video interactie begeleiding (VIB). Dit is een instrument wat meer ingezet gaat worden. Verder word training on the job bij probleemgedrag gegeven door leden van het expertiseteam.
•    Uitvoeringsprogramma trainingen 'Omgaan met agressie'. Deze zijn gegeven op vraag van teams, individuele medewerkers en vrijwilligers.
•    Startende gastvrijheidsmedewerkers volgen een basisscholing gericht op hygiëne, voedselveiligheid en het ontwikkelen van (welzijns) activiteiten voor de cliënt.

De ontwikkeling 'anders zorgen' levert voor de divisies veel ontwikkelvragen op. Te denken valt aan onder meer gespreksvoering, inzet van technologische hulpmiddelen et cetera. Daarnaast is er ingestoken op het aanstellen en scholen van aandachtsfunctionarissen om teamgericht specifieke expertise beschikbaar te hebben.

Leerboog
Jaarlijks worden binnen onze organisatie de verplichte scholingen vastgesteld voor de verschillende functiegroepen zoals verpleegkundigen en verzorgenden. De noodzakelijke en wenselijke scholingen worden in jaarplannen vastgelegd. Daarbij maken we gebruik van ons (digitale) leermanagementsysteem, de Leerboog. Hierin kunnen medewerkers en leidinggevenden de stand van zaken met betrekking tot de verplichte scholingen inzien.  

Symposia Ruimte voor inhoud
In 2019 organiseerden de divisies Wijkzorg en wijkverpleging en Woonverpleging gezamenlijk voor al haar medewerkers het symposium 'Ruimte voor inhoud'. Tijdens het symposium passeerden verschillende onderwerpen de revue in de vorm van workshops. 

Opleidingsinstelling
De Zorgboog is voor een aantal specialisaties een erkende opleidingsinstelling, waaronder voor specialist ouderengeneeskunde, arts Maatschappij en Gezondheid en gezondheidspsycholoog. Wij zijn daarnaast een grote opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg. 

Academische werkplaats

De Zorgboog ontwikkelt zorgprogramma’s voor speciale doelgroepen zoals geriatrische revalidatie, cliënten met niet aangeboren hersenletsel, (jonge) mensen met dementie en palliatieve zorg. Daarbij kijken we naar de laatste stand van de wetenschap én naar de praktijk. Als ‘academische werkplaats’ werken we samen met het universitair kennisnetwerk ouderenzorg (UKON) van de Radboud Universiteit en met andere relevante kennisinstituten en opleidingen.

Expertiseontwikkeling

De groeiende problematiek rondom probleemgedrag bij ouderen al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek vraagt om expertise-ontwikkeling. De Zorgboog werkt samen met regionale partners aan de opzet van een expertisecentrum voor deze doelgroep.