Cookie policy

de Zorgboog gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar zorgboog.nl/cookies. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u de Zorgboog toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen
phone icon

Leren en verbeteren­ 

Kwaliteitsmanagementsysteem

Om de kwaliteit van deze zorg voor iedereen continu te kunnen blijven leveren, waarborgen en verbeteren, heeft de Zorgboog een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit noemen we het ‘Zorgboog Management Systeem’ (ZMS). Het ZMS dient als kapstok voor het leveren van kwaliteit van zorg binnen de Zorgboog en helpt de Zorgboog om:

 • Consequent diensten en zorg te verlenen die voldoen aan de behoefte en wensen van cliënten;
 • Processen doeltreffend uit te voeren en te beheersen;
 • Kansen en risico’s in beeld te hebben en hierop te acteren;
 • Te meten en te verbeteren om de kwaliteit van zorg en klanttevredenheid te vergroten;
 • Met en van elkaar te leren en verbeteren (PDCA);
 • Nieuwe medewerkers snel inzicht te geven in de werkwijze van de Zorgboog;
 • Te werken volgens de gestelde kaders en wet- en regelgeving.

Kwaliteitsinstrumenten

Binnen de Zorgboog gebruiken we diverse instrumenten om een beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid van zorg:

 • Cliënttevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid
 • Melding incident cliënt (MIC) 
 • Melding incident medewerker (MIM): MIM meldingen betreffen meldingen van incidenten die zich hebben voorgedaan die tot een schadelijk gevolg voor medewerkers, hebben geleid of hadden kunnen leiden. Door de melding, en het eventueel inzetten van verbetermaatregelen, kan het risico op herhaling verminderd worden en bijgedragen worden aan een goede opvang voor medewerkers na een incident.
 • Calamiteiten
 • Klachten: De wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Wij geven er de voorkeur aan klachten af te handelen door rechtstreeks met de cliënt en diegene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klacht in gesprek te gaan. In een persoonlijk gesprek kunnen veel ongenoegens direct worden opgelost. Is dit niet mogelijk, dan kunnen cliënten zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionarissen en/of de klachtencommissie. Deze beide stellen rapportages op over de aantallen en aard van de klachten. Op basis daarvan zet de Zorgboog verbeteringen in gang. Zie ook complimenten of klachten.
   
 • Interne audits: De Zorgboog heeft een intern auditteam. Dit team voert interne audits uit op divisie- en organisatieniveau op een waarderende wijze. Bekijk ook de infographic  Waarderend auditeren.
   
 • Ledenraadplegingen: In samenwerking met  ledenorganisatie Zorgboogextra worden regelmatig ledenraadplegingen over specifieke onderwerpen en thema's gehouden.

  Update 2021: In 2021/22 is een ledenraadpleging gehouden over ‘praat vandaag over morgen’. U kunt de resultaten van het onderzoek hier lezen. De resultaten worden gebruikt om invulling te geven aan het aanbod van Zorgboogextra. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met andere organisaties in de Peelregio die zich bezighouden met zorg en met ActiZ om aan te geven waar de behoeften liggen.

Keurmerken en certificaten

Qualicor (QMentum normen)
Qualicor Europe levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met behulp van het Internationaal Accreditatieprogramma. De Zorgboog neemt deel aan het Continu Verbeterprogramma van Qualicor Europe.

Update 2021: In 2021 is de eerste stap gezet om over te stappen naar certificering door Qualicor Europe: de proefaudit. Op basis van de bevindingen uit de proefaudit werkt de Zorgboog samen met Qualicor Europe naar de overstapaudit in maart 2023.

Perspekt (PREZO-normen)
Perspect biedt vijf integrale PREZO keurmerken, waaronder PREZO Hospicezorg. PREZO Hospicezorg is een kwaliteitsmodel, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft handvatten hoe het kán. PREZO Hospicezorg gaat uit van waarden die u wilt realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf. Hospice de Populier van de Zorgboog is PREZO-gecertificeerd.

Update 2021: Begin 2021 heeft Hospice de Populier het vernieuwde keurmerk PREZO Hospicezorg behaald.  In het vernieuwde keurmerk is het kwaliteitskader palliatieve zorg volledig geborgd en het sluit daarmee nog beter aan op de belevingswereld van zorgverleners, patiënten en naasten. Het keurmerk toont aan dat de hospice verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar gasten. Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina van de Populier.

NEN (NEN7510-normen)
De NEN7510 is een norm voor informatiebeveiliging voor de Zorgsector in Nederland. De Zorgboog is hierop gecertificeerd.

Update 2021: Binnen ICT is er continu aandacht voor de continuïteit en doorontwikkeling van onze processen en diensten. Er is doorlopend gewerkt aan de compliance met de NEN7510 norm en het oplossen van de verbeterpunten uit de audit van vorig jaar. De situatie op het wereldtoneel bracht voor de Zorgboog extra ICT veiligheidsrisico’s met zich mee. Samen met onze partner SLTN hebben we doorlopend aandacht voor het beheersen van deze risico’s.

Opleiden

Opleidingsstrategie
De afdeling Leren en Ontwikkelen heeft in 2021 een herziene opleidingsstrategie gepubliceerd met een visie op leren en ontwikkelen en hoe hier binnen de organisatie vorm aan te geven. Hierin staan de pijlers: leven lang leren en autonomie centraal. Bij het leren en ontwikkelen van de medewerkers gaat De Zorgboog uit van het 70:20:10-principe. De verhouding 70:20:10 staat voor: 70%: leren door te werken (experimenteren, ervaren, reflecteren op de werkvloer) 20%: informeel leren, leren met en van elkaar (sociaal leren zoals feedback van collega's en coaching) 10%: formeel leren (zoals trainingen, opleidingen en e-learning).

Leerboog
Jaarlijks worden binnen onze organisatie de verplichte scholingen vastgesteld voor de verschillende functiegroepen zoals verpleegkundigen en verzorgenden. De noodzakelijke en wenselijke scholingen worden in jaarplannen vastgelegd. Daarbij maken we gebruik van ons (digitale) leermanagementsysteem, de Leerboog. Hierin kunnen medewerkers en leidinggevenden de stand van zaken met betrekking tot de verplichte scholingen inzien.  

Opleidingsinstelling
De Zorgboog is een erkende opleidingsinstelling voor een aantal specialisaties, waaronder voor specialist ouderengeneeskunde, arts Maatschappij en Gezondheid en gezondheidspsycholoog. Wij zijn daarnaast een grote opleidingsinstelling voor diverse MBO en HBO opleidingen in de zorg. 

Zorgcampus
De Zorgboog is lid van Zorgcampus de Peel. Binnen de Zorgcampus werken 5 zorgorganisaties samen. Deze zorgorganisaties bundelen hun krachten en werken samen voor een optimale dienstverlening aan cliënten en patiënten. Ondersteund door opleidingsinstituten vinden we nieuwe manieren om opleidingen nóg beter aan te sluiten bij de wensen van de bewoners van de Peelregio.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

De Zorgboog wil nu en in de toekomst blijven inspelen op de wensen vanuit alle generaties. Met onze integrale visie op zorg geven we aan wat voor soort zorgorganisatie de Zorgboog is en hoe wij onze toekomst zien. Als overkoepelend referentiekader geeft de visie richting aan ons werk in de dagelijkse praktijk. Een belangrijk uitgangspunt binnen onze organisatie is de filosofie van continu leren en verbeteren. Cliëntgerichtheid en toekomstbestendigheid/duurzaamheid zijn daarbij belangrijke basisbegrippen. 

Update 2020: Vanaf 2020 werken wij op een kort-cyclische manier aan het realiseren van onze ambities. Geen jaarplannen meer, maar een plan voor vier maanden. Geen jaarverslag meer, maar een viermaandelijkse rapportage waarin we terugkijken, bijstellen en vooruitkijken naar de volgende vier maanden. Op deze manier kunnen we sneller schakelen en komen we tot meer samenhang en focus binnen onze organisatie.